PODPORA MLADÝCH RODIN

 • Vyčlenění startovacích bytů z bytového fondu města a budování nových (např. v prostorách hotelu Slavičan)

Podpoříme vyčlenění vhodných bytů z bytového fondu města a nastavení podmínek, aby se mladé páry nebo mladé rodiny mohly o takové byty ucházet.
Stávající rada města zahájila kroky k využití hotelu Slavičan k přestavbě na startovací byty. Pro realizaci tohoto záměru je nezbytná změna územního plánu. Proces změny územního plánu je v realizaci a bude dokončen v příštím volebním období. Podpoříme realizaci této myšlenky.

 • Příprava vytipovaných lokalit pro vznik nových stavebních pozemků

Podpoříme postupnou přípravu lokalit pro vznik nových stavebních pozemků výstavbou sítí a komunikací.

 • Zabezpečení dostatečné kapacity v mateřských školách

Podpoříme přípravu řešení (přístavba, přestavba, případně nová stavba) pro operativní navýšení kapacity míst v mateřských školách.

 • Podpora vzniku dětské skupiny pro děti do 3 let

Podpoříme subjekt, který bude mít zájem vytvořit dětskou skupinu pro děti do 3 let.

ROZVOJ MĚSTA, INVESTIČNÍ AKCE A VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

 • Vypracování dlouhodobé koncepce rozvoje města Slavičín

Podpoříme vznik odborně sestaveného strategického výhledu na 5 – 10 let .

 • Vytváření lepších podmínek pro provozování služeb a obchodů

Vyhodnotíme výši a podmínky nájmů v nebytových prostorách ve vlastnictví města. Budeme prosazovat navýšení investic do nebytových prostor s cílem zkvalitnit a zatraktivnit podnikatelské prostředí.

 • Opravy a dovybavení dětských hřišť

Je třeba věnovat pozornost stavu starších dětských hřišť ve městě a provést jejich postupnou modernizaci například instalací nových atraktivních prvků. 

 • Rekonstrukce obchodního domu, dokončení rekonstrukce interiéru Sokolovny, městských bytů a pokračování v rekonstrukci místních komunikací a chodníků

Ve městě je celá řada potřebných investic – uvádíme zde pouze některé z nich, které vnímáme jako důležité pro život lidí ve městě. 

 • Úprava a zvelebování Zámeckého parku

Zámecký park by měl sloužit jako jeden z prostor pro rozvoj komunitního života a  místo pro setkávání občanů. Podpoříme vypsání architektonické soutěže na projekt postupné revitalizace a využití parku.  

 • Úprava Horního náměstí a jeho vhodné využívání

Stejně jako Zámecký park by mělo dle našeho názoru i Horní náměstí být místem neformálního setkávání a realizace komunitních projektů. Podpoříme projekt na vhodnou úpravu Horního náměstí s cílem vytvořit v této lokalitě odpočinkovou zónu se zelení a místy pro setkávání.

 • Zpracování koncepce využití Armyparku a jeho postupná revitalizace

Podpoříme vytvoření projektu, jehož cílem bude zastavení chátrání areálu, vyhodnocení využitelnosti jednotlivých ploch a budov a jejich postupná rekonstrukce v souladu s účelem jejich dalšího možného využívání.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Sanace a rekultivace skládky Radašovy

Provoz skládky je od poloviny roku 2017 zastaven. V příštích měsících by mělo být rozhodnuto o tom, zda skládku převezme město a provede její sanaci a rekultivaci. Pro rozhodování, k jakému řešení město přistoupí, jsou v současné době podrobně zpracovávány varianty projektu sanace a rekultivace, které by měly sloužit zastupitelům jako podklad pro rozhodování. Podpoříme variantu, která v co nejkratší době vyřeší problematiku lokality a současně bude pro město ekonomicky akceptovatelná.

 • Dořešení problematiky pozemků pod kompostárnou

Dne 31. prosince 2018 končí nájemní smlouva mezi městem Slavičín a provozovatelem kompostárny na pronájem pozemků pod kompostárnou. Pokračování nájemního vztahu je aktuálně předmětem sporu mezi městem a provozovatelem. Podpoříme jen takové řešení, které bude eliminovat negativní dopady jak na obyvatele našeho města, tak i na životní prostředí vůbec.

 • Motivace občanů k ekologickému chování

Podpoříme projekty směřující k ekologickému chování občanů, např. pořízení velkoobjemových nádob na zachycování dešťové vody, nádoby na třídění odpadu, kompostéry apod. Dále podpoříme dokončení výměny starých a poškozených odpadkových košů na veřejných prostranstvích a zvýšení jejich počtu. 

 • Efektivní využívání dešťové vody pro potřeby města

Navrhneme zpracování projektu na technologické řešení sběru dešťové vody a její následné využití pro potřeby města – zalévání veřejné zeleně, čištění ulic apod.

 • Další výsadba městské zeleně, náhrada kácených stromů novými vhodnými dřevinami

Výsadba vhodných druhů dřevin podle lokality a infrastruktury. 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Podpora zdravotnických služeb na minimálně stávající úrovni

V poslední době zaznamenáváme v ČR trend obtížného obsazování uvolněných ambulancí v malých městech. Je třeba vytvářet odpovídající podmínky pro provoz stávajících ambulancí ve městě např. zpracováním projektu modernizace interiéru polikliniky a městské nemocnice a jejich postupné realizace.

Podpoříme rozšíření domácí ošetřovatelské péče na 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.

 • Realizace programů pro seniory a podpora Senior taxi

Provedeme další mapování potřeb seniorů s cílem přispět ke zlepšení jejich života ve městě.

 • Podpora stávajících sociálních služeb ve městě, případně podpora vzniku nových služeb dle potřeby obyvatel

Aktuálně vznikající komunitní plán pro ORP Luhačovice by měl být strategickým dokumentem pro analýzu potřeb v oblasti sociálních služeb i v našem městě. Budeme se aktivně podílet na jeho zpracování a budeme podporovat stávající i nové služby podle potřeb.

 • Podpora Městské nemocnice Slavičín, zkvalitnění materiálního vybavení a infrastruktury, dostatečné personální zabezpečení

Městskou nemocnici považujeme za velmi důležitou a přínosnou zdravotnickou službu pro občany našeho města a blízkého okolí. Budeme prosazovat potřebné investice do Městské nemocnice – např. dokončení úprav venkovních prostranství, rekonstrukci výtahu v budově II, výměna zastaralých přístrojů apod.

 • Vytvoření podmínek pro realizaci komunitních projektů

Kromě výše zmíněného zvelebování lokalit sloužících místní komunitě podpoříme akce pro širokou veřejnost, které budou sloužit setkávání a rozvoji komunitního života ve městě.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A KULTURA

 • Podpora předškolního a základního školství

Podporu a zvyšování úrovně předškolního a základního školství považujeme za jednu z priorit města jako zřizovatele.

 • Zachování stávající úrovně středního školství ve městě

Zachování Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy považujeme za jednu z priorit. Budeme podporovat udržení jak gymnaziálního vzdělávání na stávající úrovni, tak studijních a učebních oborů, jejichž absolventi najdou uplatnění u místních firem.   

 • Zkvalitňování nabídky mimoškolních aktivit a dalšího vzdělávání

Podpoříme dokončení projektu revitalizace venkovních prostor Domu dětí a mládeže. Budeme podporovat organizace nabízející možnosti mimoškolních aktivit a dalšího vzdělávání realizovaných v našem městě.

 • Rovnoměrné rozdělení financí pro sportovní aktivity ve městě

Budeme podporovat navýšení finančních prostředků pro „malé“ sportovní oddíly formou příspěvků na činnost, zejména pro ty, které pracují s dětmi a mládeží. 

 • Širší nabídka kulturních akcí, větší objem financí pro kulturní granty

Budeme podporovat vytvoření podmínek pro realizaci většího počtu různorodých kulturních aktivit ve městě pro všechny generace.

NEVŠOVÁ

 • Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem včetně osvětlení

Vytvoření podmínek pro možnosti neorganizovaného sportovního vyžití v místních částech považujeme za velmi důležité. V Nevšové takový areál chybí.

 • Dokončení rekonstrukce středu obce

Dokončení rekonstrukce středu obce je jednou z priorit současného osadního výboru.

 • Rekonstrukce knihovny

Knihovny považujeme za velmi důležitou součást komunitního života. Stav knihovny v Nevšové v současné době neodpovídá tomuto poslání.

HRÁDEK

 • Vybudování kruhového objezdu na křižovatce u Zemánků

Projekt okružní křižovatky je zpracován již delší dobu a jeho realizace je jednou z priorit osadního výboru pro zvýšení bezpečnosti komplikované křižovatky v blízkosti autobusové zastávky. Podpoříme jeho realizaci v tomto volebním období.

 • Podpora rekonstrukce Výletiště Hrádek

Výletiště v Hrádku bylo v minulosti velmi důležitou součástí kulturního a společenského života ve městě. Aktuální majetkoprávní uspořádání tyto aktivity utlumilo. Město, jako vlastník pozemků by mělo ve spolupráci s HZS Hrádek, který je vlastníkem budov vytvořit projekt na modernizaci areálu a jeho využití k rozvoji komunitního života.

 • Vybudování nové hasičské zbrojnice

Podpoříme záměr na vybudování nové hasičské zbrojnice v lokalitě u školy.

DIVNICE

 • Vypořádání pozemků s rodinou Wichterlových

Nevypořádané majetkoprávní vztahy brání v realizaci některých záměrů osadního výboru. Jsme si vědomi, že počet spoluvlastníků se zvyšuje, jejich místa pobytu jsou rozptýlena do více států a jednání jsou komplikovaná, nicméně je třeba je dořešit.

 • Rekonstrukce chodníku Na drahách

Osadní výbor považuje rekonstrukci chodníku Na drahách za jednu z priorit. Podpoříme její realizaci.

 • Příprava realizace cyklostezky Divnice – Hrádek

Cyklostezka Divnice – Hrádek je veřejností velmi očekávanou investicí, která je ale komplikovaná mimo jiné řešením majetkoprávních vztahů k pozemkům. Podpoříme další kroky, které povedou k realizaci cyklostezky, která propojí Divnice se Slavičínem.  

Aktuality

archiv